Informace o škole

Soukromá střední škola výpočetní techniky již více než dvacet let nabízí kvalitní studium v oboru informačních technologií. Kvalitní pedagogický sbor předává během výuky studentům znalosti dle nejnovějších trendů z oblasti informatiky za podpory nejmodernějšího vybavení.

více informací

Dny otevřených dveří

Pro uchazeče o studium a jejich rodiče pořádáme dny otevřených dveří. Zahájení proběhne v jídelně školy, kde budou návštěvníkům poskytnuty komplexní informace o škole. Následně proběhne vlastní prohlídka školy. Školu můžete navštívit v těchto termínech:

  • 4. listopadu 2019 (pondělí)
  • 19. listopadu 2019 (úterý)
  • 4. prosince 2019 (středa)
  • 16. ledna 2020 (čtvrtek)
  • 4. února 2020 (úterý)
vždy od 17.30 hod.

Pokud máte zájem o individuální prohlídku, kontaktujte nás na sssvt@sssvt.cz.

více informací

Soukromá střední škola výpočetní techniky Praha

Aktuality

18. 11. 2019

Preventivní program pro žáky 1. ročníku

Ve spolupráci se společností Jules a Jim dnes proběhnou na naší škole preventivní programy o problematice užívání tabákových výrobků, alkoholu  a marihuany.

Tabák (Típni to)
(Ne)zahulíme, uvidíme
Drogy (ne)beru

13. 11. 2019

VZPoura úrazům

Ve spolupráci s VZP proběhlo pro žáky 1.ročníku edukační setkání VZPoura úrazům. Jedná se o projekt, který je zaměřen na prevenci úrazů. Edukační setkání se skládá ze dvou částí. První z nich představuje příběhy ambasadorů (jak k jejich úrazu došlo, jaká byla rekonvalescence a návrat do běžného života s hendikepem). Druhá část je edukační, zaměřená na vlastní prevenci úrazů.

16. 10. 2019

Jak se učit na střední škole

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9 proběhne pro žáky 1. ročníku přednáška na téma „Jak se učit na střední škole“.

10. 10. 2019

Šikana a kyberšikana

Ve spolupráci se společností Jules a Jim dnes proběhne na naší škole preventivní program.Cílem programu je předcházet vzniku ostrakismu a šikany a ujasnění si „co dělat“, pokud by se žák stal obětí šikany či jejím svědkem. Program umožňuje účastníkům nahlédnout, jak je šikana nepříjemná, a zároveň posilovat chování a postoje, které riziko vzniku šikany ve skupině snižují. Uchopení programu je zaměřeno jak na klasickou šikanu, tak kyberšikanu, neboť tyto jevy v praxi takřka vždy probíhají souběžně.

7. 10. 2019

Exkurze 4. ročníku do ČNB

SSŠVT zajistila pro žáky 4. ročníku exkurzi do České národní banky, která se uskuteční dne 22. října 2019.

17. 9. 2019

Nová učebna ICT

V rámci modernizace IT školy jsme se startem nového školního roku pořídili nové PC.
Dell Precision 3630
Procesor Intel Xeon E-2146 (6 Core HT, 3.5 GHz, cache 12MB)
1x M.2 512GB PCIe NVMe + 1 x 2 TB SATA HDD
Operační paměť 32GB (2×16GB) 2666MHz ECC DDR4
Grafická karta 5 GB NVIDIA Quadro P2000
16. 9. 2019

Sportovní kurz

V termínu 9.9. - 14.9.2019 proběhl tradiční sportovní kurz ve Vojtově Mlýně.

7. 1. 2019

Nová učebna PC

V rámci modernizace IT školy jsme pořídili nové PC

Dell Precision 3630
500 GB SSD disk Samsung + 1 x 2 TB SATA HDD
Operační paměť 32GB (2×16GB) 2666MHz ECC DDR4
Procesor Intel Xeon E-2146 (6 Core HT, 3.5 GHz, cache 12MB)
Grafická karta 5 GB NVIDIA Quadro P2000

13. 12. 2018

Spolupráce se společností - Škoda Auto

Naše škola uzavřela se společností Škoda AUTO a. s. smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti IT. Včera proběhla v Mladé Boleslavi velmi zajímavá odborná exkurze pro studenty, kteří mají zájem konat praxi ve Škoda AUTO a.s.

5. 12. 2018

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

Soukromá střední škola výpočetní techniky organizuje pro zájemce o studium šestitýdenní přípravné kurzy - „přijímačky nanečisto“. Více informací včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

5. 10. 2018

Nové servery

V rámci modernizace IT infrastruktury školy jsme pořídili dva 12-jádrové dvouprocesorové servery Dell PowerEdge R740, Intel® Xeon® Gold 5118 2.3G, 16MB Cache, 128GB 2667MHz operační paměti, 4x síťová karta 1000Mb/s, SSD disk pro ESXi hypervisor, 16Gbps Fibre Channel Controller pro připojení k diskovém poli, redundantní zdroje napájení, iDRAC9 Enterprise, oba o výšce 2U.

6. 9. 2018

Adobe Creative Cloud

S novým školním rokem máme pro naše studenty další novinky ve vybavení SW i HW.
Škola poskytuje všem studentům veškerý SW, který používají ve výuce i pro domácí přípravu (licence na svá zařízení) - nově i produkty firmy Adobe. Více informací naleznete zde.

6. 9. 2018

Stipendia

Naše škola vyplatila ve školním roce 2017-18 na prospěchových stipendiích 67.000 Kč a opět dokázala, že podporuje nadané a talentované studenty.

15. 5. 2018

Návštěva Pražského hradu a výstavy Založeno 1918

U příležitosti zahájení turistické sezóny na Pražském hradě v jubilejním roce, ve kterém si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného státu, se Kancelář prezidenta republiky společně se Správou Pražského hradu rozhodly zpřístupnit ve všední den pouze pro žáky a studenty jinak nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu. 
Akce se zúčastnili studenti 1.ročníku.

26. 1. 2018

Nejmoderněji vybavená střední škola v ČR!

Abychom si udrželi pověst nejmoderněji vybavené střední školy v ČR a hýčkali naše studenty, zakoupili jsme opět sadu nových PC. Opět se jedná o úspěšnou řadu DELL Precision s výkonnou konfigurací. Pokročilé provedení počítače Dell Precision T3620 si hravě poradí i s vysokým zatížením v různých vyučovaných předmětech. Bližší informace o nových PC naleznete zde.

4. 1. 2018

Best in English

30. listopadu 2017 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Best in English. Test se skládal z gramatiky, čtení a poslechu na úrovni B2 – C1 dle společného evropského referenčního rámce.

V České republice jsme se umístili na 12. místě z 337 škol (8152 studentů), jsme první ze středních odborných škol. Ve světě na 53. místě ze 750 škol a 29 zemí (17612 studentů). více

Spot SSŠVT

Virtuální prohlídka

Facebook

V té­to spe­ci­a­li­za­ci se žá­ci na­u­čí sprá­vu ser­ve­rů na plat­for­mách Windows i Linux. Vý­u­ka za­hr­nu­je te­o­re­tic­ké prin­ci­py sí­ťo­vých slu­žeb, ja­ko je DNS, DHCP a smě­ro­vá­ní, se kte­rý­mi se ná­sled­ně žá­ci na­u­čí pra­co­vat i prak­tic­ky. Žák zí­ská te­o­re­tic­ké zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­no­sti pro kon­fi­gu­ra­ci we­bo­vých, po­š­to­vních i FTP ser­ve­rů a fi­re­wallu.

více informací

Správa počítačových sítí

Stu­dij­ní spe­ci­a­li­z­ace Pro­gra­mo­vá­ní a da­ta­bá­zo­vé sy­s­té­my je za­mě­ře­na na osvo­je­ní prak­tic­kých pro­gra­mo­va­cích tech­nik a do­ved­no­stí. Stu­den­ti za­čí­na­jí pro­g­ra­mo­vat od úpl­ných zá­kla­dů a ne­před­po­klá­da­jí se žád­né před­cho­zí zna­los­ti a zku­še­nos­ti s pro­gra­mo­va­cí­mi tech­ni­ka­mi.

více informací

Programování a databázové systémy

Spe­ci­a­li­za­ce Gra­fic­ké sy­s­té­my a tvor­ba we­bo­vých strá­nek pro­ve­de stu­den­ty jak te­o­re­tic­kou čás­tí, tak i prak­tic­ký­mi úko­ly z obla­s­ti bit­ma­po­vé a vek­to­ro­vé gra­fi­ky, ani­ma­cí, stři­hu vi­dea a tvor­by dy­na­mic­kých we­bo­vých strá­nek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Partneři školy