Vyzkoušejí si prakticky správu serverových operačních systémů fungujících na platformě Windows i Linux. Na obou těchto platformách se naučí pracovat např. v oblastech správy uživatelů, souborového systému, správy síťových služeb DNS, DHCP, FTP, poštovních serverů, tiskových

více informací

Správa počítačových sítí

Studijní specializace Programování a databázové systémy je zaměřena na osvojení praktických programovacích technik a dovedností. Studenti začínají programovat od úplných základů a nepředpokládají se žádné předchozí znalosti a zkušenosti s programovacími technikami.

více informací

Programování a databázové systémy

Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Výsledky přijím. řízení
 • Přípravné kurzy pro uchazeče
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Správa počítačových sítí

  Zapojení serverovnyV rámci této studijní specializace žáci nejprve získají znalosti o standardech sítě, protokolech používaných v počítačových sítích a to především v rámci architektury TCP/IP. Žáci se naučí praktickou správu síťového prostředí serverů fungujících na platformě Windows, včetně služby Active Directory, i správu systému Linux. Výuka dále zahrnuje teoretické principy základních i pokročilých síťových služeb, se kterými se poté žáci naučí pracovat prakticky. Jedná se především o služby, které zajišťují základní funkčnost počítačových sítí, např. služby DNS, DHCP, směrování (statické i dynamické), tak i služby vyšší. Žák získá teoretické znalosti i praktické dovednosti pro konfiguraci webových serverů, poštovních a FTP serverů i prostředí elektronické pošty.

  FirewallZnačná pozornost je věnována zabezpečení služeb autorizovaného přístupu k datovým zdrojům, ale i pro případ neoprávněné manipulace s daty. Z tohoto důvodu se žáci učí teorii zabezpečení počítačových sítí pomocí šifrování a následně praktickou konfiguraci pro zabezpečení komunikace mezi klientem a serverem příslušné síťové služby. V tematickém celku věnovaném autorizovanému přístupu se student naučí využívat osobních certifikátů pro ověřený přístup k výše uvedeným síťovým službám. Ke konfiguraci zabezpečení dat bude žák umět nejen aplikovat šifrování k zabezpečení sítě, ale i spravovat služby sloužící k vydání šifrovacích klíčů a certifikátů (certifikační úřad, certifikační server, ..).

  Ukázka úlohy na směrováníŽáci získají i znalosti a dovednosti potřebné pro zabezpečení sítě před napadením viry a útoky vedenými z Internetu. Proto je nemalá část výuky vyhrazena teoretickým principům i praktické konfiguraci firewallu.

  Celá koncepce výuky v zaměření Správa počítačových sítí je realizována asi takto:
  Žák na základě teoretických znalostí získaných při výkladu určitého celku, realizuje nejprve jednoduché praktické úlohy. Na základě takto získaných dovedností pak úlohy rozsáhlejší, které svým obsahem již odpovídají reálné situaci v praxi. Obsahují servery na platformě Windows a Linux i aktivní prvky (routery, switche ..), které musí žák nakonfigurovat tak, aby všechny služby v síti byly plně funkční.

  Díky takto získaným dovednostem bude absolvent zaměření Správa počítačových sítí schopen realizovat počítačové sítě od prvopočátečního návrhu až po uvedení sítě do provozu a její následnou správu.

   

  Učební plán specializace Správa počítačových sítí

    Počet hodin v ročníku
  Ročník I. II. III. IV. Celkem
  Specializace Správa počítačových sítí
  Správa počítačových sítí --- --- 4 4 8
  Odborné předměty
  Ekonomika --- --- 3 3 6
  Elektrotechnika --- 2 --- --- 2
  Technické zobrazování 2 --- --- --- 2
  Programové vybavení 3 3 2 3 11
  Technické vybavení 2 2 --- --- 4
  Počítačové sítě 2 2 2 2 8
  Základy programování --- 2 2 2 6
  Technická grafika --- 2 2 --- 4
  Prezentační grafika --- 2 --- --- 2
  Technika administrativy 2 --- --- --- 2
  Společná část
  Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12
  Anglický jazyk 3 3 3 3 12
  Německý jazyk --- 2 2 2 6
  Občanská nauka 1 --- 1 1 3
  Dějepis 2 --- --- --- 2
  Základy přírodních věd 2 2 --- --- 4
  Matematika 4 4 4 4 16
  Repetitorium matematiky 2 --- --- --- 2
  Fyzika 2 2 2 2 8
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8

   

  Maturitní zkouška

  Společná část maturitní zkoušky

  Profilová část maturitní zkoušky

   

  Garant specializace

  Kam dál?

  Partneři školy