V té­to spe­ci­a­li­za­ci se žá­ci na­u­čí sprá­vu ser­ve­rů na plat­for­mách Windows i Linux. Vý­u­ka za­hr­nu­je te­o­re­tic­ké prin­ci­py sí­ťo­vých slu­žeb, ja­ko je DNS, DHCP a smě­ro­vá­ní, se kte­rý­mi se ná­sled­ně žá­ci na­u­čí pra­co­vat i prak­tic­ky. Žák zí­ská te­o­re­tic­ké zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­no­sti pro kon­fi­gu­ra­ci we­bo­vých, po­š­to­vních i FTP ser­ve­rů a fi­re­wallu.

více informací

Správa počítačových sítí

Stu­dij­ní spe­ci­a­li­z­ace Pro­gra­mo­vá­ní a da­ta­bá­zo­vé sy­s­té­my je za­mě­ře­na na osvo­je­ní prak­tic­kých pro­gra­mo­va­cích tech­nik a do­ved­no­stí. Stu­den­ti za­čí­na­jí pro­g­ra­mo­vat od úpl­ných zá­kla­dů a ne­před­po­klá­da­jí se žád­né před­cho­zí zna­los­ti a zku­še­nos­ti s pro­gra­mo­va­cí­mi tech­ni­ka­mi.

více informací

Programování a databázové systémy

Spe­ci­a­li­za­ce Gra­fic­ké sy­s­té­my a tvor­ba we­bo­vých strá­nek pro­ve­de stu­den­ty jak te­o­re­tic­kou čás­tí, tak i prak­tic­ký­mi úko­ly z obla­s­ti bit­ma­po­vé a vek­to­ro­vé gra­fi­ky, ani­ma­cí, stři­hu vi­dea a tvor­by dy­na­mic­kých we­bo­vých strá­nek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Průběh přjímacího řízení
 • Podpis smlouvy o studiu
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Správa počítačových sítí

  Zapojení serverovny

  V rámci této studijní specializace žáci nejprve získají znalosti o standardech sítě, protokolech používaných v počítačových sítích a to především v rámci architektury TCP/IP. Žáci se naučí praktickou správu síťového prostředí serverů fungujících na platformě Windows, včetně služby Active Directory, i správu systému Linux. Výuka dále zahrnuje teoretické principy základních i pokročilých síťových služeb, se kterými se poté žáci naučí pracovat prakticky. Jedná se především o služby, které zajišťují základní funkčnost počítačových sítí, např. služby DNS, DHCP, směrování (statické i dynamické), tak i služby vyšší. Žák získá teoretické znalosti i praktické dovednosti pro konfiguraci webových serverů, poštovních a FTP serverů i prostředí elektronické pošty.

  Firewall

  Značná pozornost je věnována zabezpečení služeb autorizovaného přístupu k datovým zdrojům, ale i pro případ neoprávněné manipulace s daty. Z tohoto důvodu se žáci učí teorii zabezpečení počítačových sítí pomocí šifrování a následně praktickou konfiguraci pro zabezpečení komunikace mezi klientem a serverem příslušné síťové služby. V tematickém celku věnovaném autorizovanému přístupu se student naučí využívat osobních certifikátů pro ověřený přístup k výše uvedeným síťovým službám. Ke konfiguraci zabezpečení dat bude žák umět nejen aplikovat šifrování k zabezpečení sítě, ale i spravovat služby sloužící k vydání šifrovacích klíčů a certifikátů (certifikační úřad, certifikační server, ..).

  Ukázka úlohy na směrování

  Žáci získají i znalosti a dovednosti potřebné pro zabezpečení sítě před napadením viry a útoky vedenými z Internetu. Proto je nemalá část výuky vyhrazena teoretickým principům i praktické konfiguraci firewallu.

  Celá koncepce výuky v zaměření Správa počítačových sítí je realizována asi takto:
  Žák na základě teoretických znalostí získaných při výkladu určitého celku, realizuje nejprve jednoduché praktické úlohy. Na základě takto získaných dovedností pak úlohy rozsáhlejší, které svým obsahem již odpovídají reálné situaci v praxi. Obsahují servery na platformě Windows a Linux i aktivní prvky (routery, switche ..), které musí žák nakonfigurovat tak, aby všechny služby v síti byly plně funkční.

  Díky takto získaným dovednostem bude absolvent zaměření Správa počítačových sítí schopen realizovat počítačové sítě od prvopočátečního návrhu až po uvedení sítě do provozu a její následnou správu.

   

  Učební plán specializace Správa počítačových sítí

    Počet hodin v ročníku
  Ročník I. II. III. IV. Celkem
  Specializace Správa počítačových sítí
  Správa počítačových sítí --- --- 4 4 8
  Programové vybavení -- -- 2 3 5
  Odborné předměty
  Ekonomika --- --- 3 3 6
  Technické zobrazování 2 --- --- --- 2
  Programové vybavení 3 3 -- -- 6
  Technické vybavení 2 2 --- --- 4
  Správa počítačových sítí 2 2 2 2 8
  Programování --- 2 2 2 6
  Technická grafika --- 2 2 --- 4
  Prezentační grafika --- 2 --- --- 2
  Technika administrativy 2 --- --- --- 2
  Společná část
  Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
  Anglický jazyk 3 3 3 3 12
  Německý jazyk --- 2 2 2 6
  Občanská nauka 1 1 1 1 4
  Dějepis 2 --- --- --- 2
  Základy přírodních věd 2 2 --- --- 4
  Matematika 4 4 4 4 16
  Repetitorium matematiky 2 --- --- --- 2
  Fyzika 2 2 2 2 8
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8

   

  Maturitní zkouška

  Společná část maturitní zkoušky

  Profilová část maturitní zkoušky

   

  Garant specializace

  Kam dál?

  Partneři školy