V té­to spe­ci­a­li­za­ci se žá­ci na­u­čí sprá­vu ser­ve­rů na plat­for­mách Windows i Linux. Vý­u­ka za­hr­nu­je te­o­re­tic­ké prin­ci­py sí­ťo­vých slu­žeb, ja­ko je DNS, DHCP a smě­ro­vá­ní, se kte­rý­mi se ná­sled­ně žá­ci na­u­čí pra­co­vat i prak­tic­ky. Žák zí­ská te­o­re­tic­ké zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­no­sti pro kon­fi­gu­ra­ci we­bo­vých, po­š­to­vních i FTP ser­ve­rů a fi­re­wallu.

více informací

Správa počítačových sítí

Stu­dij­ní spe­ci­a­li­z­ace Pro­gra­mo­vá­ní a da­ta­bá­zo­vé sy­s­té­my je za­mě­ře­na na osvo­je­ní prak­tic­kých pro­gra­mo­va­cích tech­nik a do­ved­no­stí. Stu­den­ti za­čí­na­jí pro­g­ra­mo­vat od úpl­ných zá­kla­dů a ne­před­po­klá­da­jí se žád­né před­cho­zí zna­los­ti a zku­še­nos­ti s pro­gra­mo­va­cí­mi tech­ni­ka­mi.

více informací

Programování a databázové systémy

Spe­ci­a­li­za­ce Gra­fic­ké sy­s­té­my a tvor­ba we­bo­vých strá­nek pro­ve­de stu­den­ty jak te­o­re­tic­kou čás­tí, tak i prak­tic­ký­mi úko­ly z obla­s­ti bit­ma­po­vé a vek­to­ro­vé gra­fi­ky, ani­ma­cí, stři­hu vi­dea a tvor­by dy­na­mic­kých we­bo­vých strá­nek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Průběh přjímacího řízení
 • Výsledky přijím. řízení
 • Přípravné kurzy pro uchazeče
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek

  Grafické systémy

  Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek a hybridních mobilních aplikací. Primární náplní této specializace ovšem není výuka grafického designu, ale praktická výuka ovládání grafických nástrojů.

  Grafické systémy

  Po celou dobu studia se budou studenti setkávat s produkty aktuální sady Creative Cloud společnosti Adobe. Nejprve se v programu Adobe Photoshop naučí pracovat s bitmapovou grafikou a v rozsahu od základních technik a pojmů až po pokročilé funkce a jejich využití při zpracování konkrétních úkolů.

  Část výuky je věnována pořízení a následnému střihu videa. Po získání nezbytných teoretických informací a seznámení s potřebným hardwarovým vybavením zvládnou studenti práci s pokročilým střihovým softwarem Adobe Premiere včetně střihu v reálném čase a postprodukci v aplikaci Adobe After Effects, včetně vytváření animací a práci s videi ve formátu HD.

  V další fázi se naučí studenti upravovat vektorovou grafiku za pomoci programu Adobe Illustrator, kde se od tvorby jednoduchých vektorových obrázků propracují až ke kreslení ilustrací a scén s realistickou hloubkou a vzdáleností kreslením tvarů pomocí perspektivní mřížky.

  Web 2.0

  Za pomoci jazyka JavaScript si studenti vyzkouší tvorbu interaktivních webových prezentací a her včetně jejich nasazení na web. Část výuky je věnována i tvorbě grafiky pomocí webových technologií a její animaci.

  V neposlední řadě se studenti naučí tvořit dynamické webové stránky dle nejnovějších standardů a technologie Web 2.0. Studenti se postupně seznámí s HTML, AJAX, JavaScriptem a AJAXem a jazykem PHP, který jim dovolí vytvářet sofistikované webové aplikace. Technologie Web 2.0 využijí i během studia hybridních mobilních aplikací, které je připravuje pro aktuální potřeby trhu moderních technologií.

   

  Učební plán specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek
   

   Počet hodin v ročníku
  RočníkI.II.III.IV.Celkem
  Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek
   
  Grafické systémy------224
  Tvorba webových stránek------224
  Odborné předměty
  Ekonomika------336
  Technické zobrazování2---------2
  Programové vybavení332311
  Technické vybavení22------4
  Počítačové sítě22228
  Základy programování---2226
  Technická grafika---22---4
  Prezentační grafika---2------2
  Technika administrativy2---------2
  Společná část
  Český jazyk a literatura333413
  Anglický jazyk333312
  Německý jazyk---2226
  Občanská nauka1---113
  Dějepis2---------2
  Základy přírodních věd22------4
  Matematika444416
  Repetitorium matematiky2---------2
  Fyzika23229
  Tělesná výchova22228

   

  Maturitní zkouška

  Společná část maturitní zkoušky

  Profilová část maturitní zkoušky

   

  Garant specializace

  Kam dál?

  //

  Partneři školy