V té­to spe­ci­a­li­za­ci se žá­ci na­u­čí sprá­vu ser­ve­rů na plat­for­mách Windows i Linux. Vý­u­ka za­hr­nu­je te­o­re­tic­ké prin­ci­py sí­ťo­vých slu­žeb, ja­ko je DNS, DHCP a smě­ro­vá­ní, se kte­rý­mi se ná­sled­ně žá­ci na­u­čí pra­co­vat i prak­tic­ky. Žák zí­ská te­o­re­tic­ké zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­no­sti pro kon­fi­gu­ra­ci we­bo­vých, po­š­to­vních i FTP ser­ve­rů a fi­re­wallu.

více informací

Správa počítačových sítí

Stu­dij­ní spe­ci­a­li­z­ace Pro­gra­mo­vá­ní a da­ta­bá­zo­vé sy­s­té­my je za­mě­ře­na na osvo­je­ní prak­tic­kých pro­gra­mo­va­cích tech­nik a do­ved­no­stí. Stu­den­ti za­čí­na­jí pro­g­ra­mo­vat od úpl­ných zá­kla­dů a ne­před­po­klá­da­jí se žád­né před­cho­zí zna­los­ti a zku­še­nos­ti s pro­gra­mo­va­cí­mi tech­ni­ka­mi.

více informací

Programování a databázové systémy

Spe­ci­a­li­za­ce Gra­fic­ké sy­s­té­my a tvor­ba we­bo­vých strá­nek pro­ve­de stu­den­ty jak te­o­re­tic­kou čás­tí, tak i prak­tic­ký­mi úko­ly z obla­s­ti bit­ma­po­vé a vek­to­ro­vé gra­fi­ky, ani­ma­cí, stři­hu vi­dea a tvor­by dy­na­mic­kých we­bo­vých strá­nek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Průběh přjímacího řízení
 • Podpis smlouvy o studiu
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Programování a databázové systémy

  Programování

  Studijní specializace Programování a databázové systémy je zaměřena na osvojení praktických programovacích technik a dovedností. Studenti začínají programovat od úplných základů a nepředpokládají se žádné předchozí znalosti a zkušenosti s programovacími technikami.

  Programování začíná ve druhém ročníku, kde se studenti setkávají nejprve se základními programovacími konstrukcemi, jako jsou podmínky a cykly. Na tyto prvky je kladen velký důraz, aby získali pevné základy. Od samých začátků programování je kladen velký důraz na objektově orientované programování (OOP), využití objektů jako samostatných funkčních celků, správnému členění do metod. Poslední část ročníku je zaměřená na práci s poli. Probíraná látka je zaměřena na správné používání a chápání indexů v poli, iterace skrze jednotlivé prvky pole. Po důkladném probrání polí začínají studenti aplikovat hlubší algoritmické myšlení a jsou postupně seznamováni se základními užitečnými algoritmy. Mezi takovéto algoritmy patří nejprve řadící algoritmy složitosti O(n2), jako je Bubble Sort či Selection Sort, dále vyhledávací algoritmy – lineární a binární vyhledávání a jejich vzájemné porovnání efektivnosti.

  Návrh databázových systémů

  Třetí ročník specializace programování klade velký důraz na detailní pochopení principů objektově orientovaného programování. V této části se prohlubují znalosti OOP z minulého ročníku a rozšiřují o pokročilé prvky (abstrakce, statické třídy, vnitřní třídy, generické třídy). Během výuky OOP se neustále dbá na správné pochopení a důležitá je silná souvislost s reálným světem a přirovnávání objektových prvků v programování k objektům skutečného světa. Dále se studenti seznámí s používáním formulářů a grafického prostředí .NET. Tvořit budou formulářové programy a postupně se seznámí s jednotlivými formulářovými komponentami – např. listbox, datagrid či běžná tlačítka a textová pole. Neméně důležitou součástí je zvládnutí technik kreslení pomocí GDI+ knihovny. Díky tomu budou schopni vykreslovat průběhy matematických funkcí nebo zaznamenávat měření do grafu. Dále využijí knihovnu při tvorbě jednoduchých i pokročilejších počítačových her.

  Dotazování databáze pomocí SQL

  Ve třetím a čtvrtém ročníku mají studenti zvýšenou hodinovou dotaci programování díky předmětu „Programování“. V tomto předmětu se učí pokročilé programovací techniky a poznají i oblasti mimo běžnou implementaci. Mezi tuto rozšiřující náplň patří zejména zvládnutí základních dokumentačních technik a základy jazyka UML (Unified Modeling Language - zejména class diagram, sequence diagram nebo use case). Poté tyto znalosti, společně s dobrými vlastnosti OOP zužitkují při studiu jednoduchých návrhových vzorů GoF. Studenti si také rozšíří znalosti z algoritmizace, jelikož se setkají s pokročilými řadícími algoritmy, jako je Quick Sort nebo Merge Sort, naučí se měřit efektivitu a asymptotickou složitost algoritmů a setkají se základním porovnáváním algoritmů. Samozřejmostí je také zaměření na datové struktury zásobník a fronta a jejich vztah ke stromovým strukturám a rekurzi.

  V posledním ročníku si studenti vyzkouší praktické aplikace získaných znalostí. Náplní je dále práce s databází, mapování objektů na relační databázi a využívání ORM (Entity Framework). Studenti se také naučí, jak svůj vytvořený program otestovat pomocí profesionálních technik testování, naučí se psát unit testy, vyzkouší si integrační testy či další metodiky testování. Poslední stěžejní náplní je využívání programovacích technik ve webových aplikacích. V této fázi pochopí studenti základy návrhové architektury Model-View-Controller, naučí se využívat technik směrování a využijí dosažené znalosti OOP a práce s databázemi. Po pochopení principů architektury MVC se studenti učí navrhovat a implementovat REST API a následně propojit webovou aplikaci s klientem naprogramovaným v odlišné technologii.

  Specializace databázové systémy navazuje na předmět programové vybavení z druhého a třetího ročníku ve kterém se studenti seznámili, nejprve se základy relačních databází, dále pak s jejich vytvářením a správou v programu MS ACCESS a nakonec s vytvářením a správou velkých databází na platformě MS SQL SERVER (3. ročník). Zde se studenti seznámí s principy jazyka SQL a jeho programovou mutací Transact SQL. Zvládnou základní příkaz jazyka SQL SELECT a všechny jeho formy, určené pro výběr dat. Naučí se příkazy jazyka DML (Data Manipulation Language) určeného pro manipulaci s daty jako je přidávání dat do tabulek, odstraňování dat, jejich aktualizace a příkazy jazyka DDL (Data Definition Language) určeného pro vytváření a správu databázových objektů (databáze, tabulky, pohledy, funkce, procedury, spouště atd.).

  V rámci vlastní specializace databázové systémy, která prolíná třetím a čtvrtým ročníkem, studenti zvládnou základní i pokročilé nástroje a techniky určené pro správu středních a velkých databází (opět na platformě MS SQL Serveru). Naučí se zakládat a spravovat databázové uživatele a zabezpečovat přístupy k databázi i jednotlivým databázovým objektům. Seznámí se s šifrovacími technikami, které jsou v MS SQL Serveru k dispozici a naučí se je používat. Porozumí konceptům Zotavení po havárii a Vysoké dostupnosti a zvládnou techniky, které je umožní realizovat, jako jsou zálohy a obnovení databází (backup a restore), zasílání protokolu (log shipping), zrcadlení (Mirroring). Naučí se přesouvat velké databáze a jejich části mezi více počítači pomocí replikačních funkcí. Zvládnou techniky určené pro dělení velkých databází, tzv. Partitioning. Dále se naučí používat základní techniky a nástroje pro auditování a monitorování činností SQL Serveru, možnosti a způsoby automatizace prováděných činností, používat nástroje pro sledování výkonu a ladění dotazů.

   

  Učební plán specializace Programování a databázové systémy
   

    Počet hodin v ročníku
  Ročník I. II. III. IV. Celkem
  Specializace Programování a databázové systémy
   
  Programování --- --- 2 2 4
  Databázové systémy --- --- 4 2 6
  Programové vybavení -- -- -- 3 3
  Odborné předměty
  Ekonomika --- --- 3 3 6
  Technické zobrazování 2 --- --- --- 2
  Programové vybavení 3 3 -- -- 6
  Technické vybavení 2 2 --- --- 4
  Správa počítačových sítí 2 2 2 2 8
  Programování --- 2 2 2 6
  Technická grafika --- 2 2 --- 4
  Prezentační grafika --- 2 --- --- 2
  Technika administrativy 2 --- --- --- 2
  Společná část
  Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
  Anglický jazyk 3 3 3 3 12
  Německý jazyk --- 2 2 2 6
  Občanská nauka 1 1 1 1 4
  Dějepis 2 --- --- --- 2
  Základy přírodních věd 2 2 --- --- 4
  Matematika 4 4 4 4 16
  Repetitorium matematiky 2 --- --- --- 2
  Fyzika 2 2 2 2 8
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8

   

  Maturitní zkouška

  Společná část maturitní zkoušky

  Profilová část maturitní zkoušky

   

  Garant specializace

  Kam dál?

  Partneři školy