Informace o škole

Soukromá střední škola výpočetní techniky již více než dvacet let nabízí kvalitní studium v oboru informačních technologií. Kvalitní pedagogický sbor předává během výuky studentům znalosti dle nejnovějších trendů z oblasti informatiky za podpory nejmodernějšího vybavení.

více informací

Dny otevřených dveří

Pro uchazeče o studium a jejich rodiče pořádáme dny otevřených dveří. Zahájení proběhne v jídelně školy, kde budou návštěvníkům poskytnuty komplexní informace o škole. Následně proběhne vlastní prohlídka školy. Školu můžete navštívit v těchto termínech:

  • 4. listopadu 2019 (pondělí)
  • 19. listopadu 2019 (úterý)
  • 4. prosince 2019 (středa)
  • 16. ledna 2020 (čtvrtek)
  • 4. února 2020 (úterý)
vždy od 17.30 hod.

Pokud máte zájem o individuální prohlídku, kontaktujte nás na sssvt@sssvt.cz.

více informací

Soukromá střední škola výpočetní techniky Praha

Aktuality

26. 3. 2020

Třídní schůzky

Třídní schůzky, které se měly konat dne 2. dubna 2020 se vzhledem k aktuální situaci ruší.

10. 3. 2020

MATURITNÍ PLES - ZRUŠENÍ, NÁHRADNÍ TERMÍN

Na základě rozhodnutí vlády se až do odvolání ruší všechny akce s počtem nad 100 účastníků. Z tohoto důvodu jsme nuceni maturitního ples naší školy, který se měl konat 13. března 2020 zrušit. Jednáme s Kongresovým centrem Olšanka o možnosti konat ples v náhradním (pozdějším) termínu, na který by platily již zakoupené vstupenky. O tomto termínu budete včas informováni. Pokud by se ples neuskutečnil, bude fin. částka za zakoupené vstupenky vrácena.                  Martin Vodička - ředitel školy

16. 1. 2020

Nová učebna ICT

V rámci modernizace IT školy jsme opět pořídili nové PC.
18x pracovni stanice Precision T3630 varianta s SSD diskem
Intel Xeon E-2246G, 6 Core HT, 12MB Cache, 3.5GHz, 4.5Ghz Turbo
NVIDIA® Quadro® P2200, 5GB, 4 DP
1x M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive
1x 2TB SATA HDD 7200RPM

32GB RAM ECC
5. 12. 2019

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

Soukromá střední škola výpočetní techniky organizuje pro zájemce o studium šestitýdenní přípravné kurzy - „přijímačky nanečisto“. Více informací včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

29. 11. 2019

Motivační seminář pro studenty 3. a 4. ročníku

Naše škola zajistila pro své studenty motivační seminář s českými podnikateli. Přednášejícím bude pan Martin PALIČKA, výkonný ředitel firmy Etnetera a. s. a pan Ondřej KRÁTKÝ, zakladatel firmy Liftago. Další informace naleznou studenti na https://muzespodnikat.cz/

18. 11. 2019

Preventivní program pro žáky 1. ročníku

Ve spolupráci se společností Jules a Jim dnes proběhnou na naší škole preventivní programy o problematice užívání tabákových výrobků, alkoholu  a marihuany.

Tabák (Típni to)
(Ne)zahulíme, uvidíme
Drogy (ne)beru

13. 11. 2019

VZPoura úrazům

Ve spolupráci s VZP proběhlo pro žáky 1.ročníku edukační setkání VZPoura úrazům. Jedná se o projekt, který je zaměřen na prevenci úrazů. Edukační setkání se skládá ze dvou částí. První z nich představuje příběhy ambasadorů (jak k jejich úrazu došlo, jaká byla rekonvalescence a návrat do běžného života s hendikepem). Druhá část je edukační, zaměřená na vlastní prevenci úrazů.

16. 10. 2019

Jak se učit na střední škole

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9 proběhne pro žáky 1. ročníku přednáška na téma „Jak se učit na střední škole“.

10. 10. 2019

Šikana a kyberšikana

Ve spolupráci se společností Jules a Jim dnes proběhne na naší škole preventivní program.Cílem programu je předcházet vzniku ostrakismu a šikany a ujasnění si „co dělat“, pokud by se žák stal obětí šikany či jejím svědkem. Program umožňuje účastníkům nahlédnout, jak je šikana nepříjemná, a zároveň posilovat chování a postoje, které riziko vzniku šikany ve skupině snižují. Uchopení programu je zaměřeno jak na klasickou šikanu, tak kyberšikanu, neboť tyto jevy v praxi takřka vždy probíhají souběžně.

7. 10. 2019

Exkurze 4. ročníku do ČNB

SSŠVT zajistila pro žáky 4. ročníku exkurzi do České národní banky, která se uskuteční dne 22. října 2019.

17. 9. 2019

Nová učebna ICT

V rámci modernizace IT školy jsme se startem nového školního roku pořídili nové PC.
Dell Precision 3630
Procesor Intel Xeon E-2146 (6 Core HT, 3.5 GHz, cache 12MB)
1x M.2 512GB PCIe NVMe + 1 x 2 TB SATA HDD
Operační paměť 32GB (2×16GB) 2666MHz ECC DDR4
Grafická karta 5 GB NVIDIA Quadro P2000
16. 9. 2019

Sportovní kurz

V termínu 9.9. - 14.9.2019 proběhl tradiční sportovní kurz ve Vojtově Mlýně.

Spot SSŠVT

Virtuální prohlídka

Facebook

V té­to spe­ci­a­li­za­ci se žá­ci na­u­čí sprá­vu ser­ve­rů na plat­for­mách Windows i Linux. Vý­u­ka za­hr­nu­je te­o­re­tic­ké prin­ci­py sí­ťo­vých slu­žeb, ja­ko je DNS, DHCP a smě­ro­vá­ní, se kte­rý­mi se ná­sled­ně žá­ci na­u­čí pra­co­vat i prak­tic­ky. Žák zí­ská te­o­re­tic­ké zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­no­sti pro kon­fi­gu­ra­ci we­bo­vých, po­š­to­vních i FTP ser­ve­rů a fi­re­wallu.

více informací

Správa počítačových sítí

Stu­dij­ní spe­ci­a­li­z­ace Pro­gra­mo­vá­ní a da­ta­bá­zo­vé sy­s­té­my je za­mě­ře­na na osvo­je­ní prak­tic­kých pro­gra­mo­va­cích tech­nik a do­ved­no­stí. Stu­den­ti za­čí­na­jí pro­g­ra­mo­vat od úpl­ných zá­kla­dů a ne­před­po­klá­da­jí se žád­né před­cho­zí zna­los­ti a zku­še­nos­ti s pro­gra­mo­va­cí­mi tech­ni­ka­mi.

více informací

Programování a databázové systémy

Spe­ci­a­li­za­ce Gra­fic­ké sy­s­té­my a tvor­ba we­bo­vých strá­nek pro­ve­de stu­den­ty jak te­o­re­tic­kou čás­tí, tak i prak­tic­ký­mi úko­ly z obla­s­ti bit­ma­po­vé a vek­to­ro­vé gra­fi­ky, ani­ma­cí, stři­hu vi­dea a tvor­by dy­na­mic­kých we­bo­vých strá­nek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Partneři školy