Informace o škole

Soukromá střední škola výpočetní techniky již více než dvacet let nabízí kvalitní studium v oboru informačních technologií. Kvalitní pedagogický sbor předává během výuky studentům znalosti dle nejnovějších trendů z oblasti informatiky za podpory nejmodernějšího vybavení.

více informací

Dny otevřených dveří

Pro uchazeče o studium a jejich rodiče pořádáme dny otevřených dveří. Zahájení proběhne v jídelně školy, kde budou návštěvníkům poskytnuty komplexní informace o škole. Následně proběhne vlastní prohlídka školy. Školu můžete navštívit v těchto termínech:

  • 4. listopadu 2019 (pondělí)
  • 19. listopadu 2019 (úterý)
  • 4. prosince 2019 (středa)
  • 16. ledna 2020 (čtvrtek)
  • 4. února 2020 (úterý)
vždy od 17.30 hod.

Pokud máte zájem o individuální prohlídku, kontaktujte nás na sssvt@sssvt.cz.

více informací

Soukromá střední škola výpočetní techniky Praha

Aktuality

16. 9. 2019

Sportovní kurz

V termínu 9.9. - 14.9.2019 proběhl tradiční sportovní kurz ve Vojtově Mlýně.

7. 1. 2019

Nová učebna PC

V rámci modernizace IT školy jsme pořídili nové PC

Dell Precision 3630
500 GB SSD disk Samsung + 1 x 2 TB SATA HDD
Operační paměť 32GB (2×16GB) 2666MHz ECC DDR4
Procesor Intel Xeon E-2146 (6 Core HT, 3.5 GHz, cache 12MB)
Grafická karta 5 GB NVIDIA Quadro P2000

13. 12. 2018

Spolupráce se společností - Škoda Auto

Naše škola uzavřela se společností Škoda AUTO a. s. smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti IT. Včera proběhla v Mladé Boleslavi velmi zajímavá odborná exkurze pro studenty, kteří mají zájem konat praxi ve Škoda AUTO a.s.

5. 12. 2018

Přípravné kurzy k přijímací zkoušce

Soukromá střední škola výpočetní techniky organizuje pro zájemce o studium šestitýdenní přípravné kurzy - „přijímačky nanečisto“. Více informací včetně možnosti přihlášení naleznete zde.

5. 10. 2018

Nové servery

V rámci modernizace IT infrastruktury školy jsme pořídili dva 12-jádrové dvouprocesorové servery Dell PowerEdge R740, Intel® Xeon® Gold 5118 2.3G, 16MB Cache, 128GB 2667MHz operační paměti, 4x síťová karta 1000Mb/s, SSD disk pro ESXi hypervisor, 16Gbps Fibre Channel Controller pro připojení k diskovém poli, redundantní zdroje napájení, iDRAC9 Enterprise, oba o výšce 2U.

6. 9. 2018

Adobe Creative Cloud

S novým školním rokem máme pro naše studenty další novinky ve vybavení SW i HW.
Škola poskytuje všem studentům veškerý SW, který používají ve výuce i pro domácí přípravu (licence na svá zařízení) - nově i produkty firmy Adobe. Více informací naleznete zde.

6. 9. 2018

Stipendia

Naše škola vyplatila ve školním roce 2017-18 na prospěchových stipendiích 67.000 Kč a opět dokázala, že podporuje nadané a talentované studenty.

15. 5. 2018

Návštěva Pražského hradu a výstavy Založeno 1918

U příležitosti zahájení turistické sezóny na Pražském hradě v jubilejním roce, ve kterém si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného státu, se Kancelář prezidenta republiky společně se Správou Pražského hradu rozhodly zpřístupnit ve všední den pouze pro žáky a studenty jinak nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu. 
Akce se zúčastnili studenti 1.ročníku.

26. 1. 2018

Nejmoderněji vybavená střední škola v ČR!

Abychom si udrželi pověst nejmoderněji vybavené střední školy v ČR a hýčkali naše studenty, zakoupili jsme opět sadu nových PC. Opět se jedná o úspěšnou řadu DELL Precision s výkonnou konfigurací. Pokročilé provedení počítače Dell Precision T3620 si hravě poradí i s vysokým zatížením v různých vyučovaných předmětech. Bližší informace o nových PC naleznete zde.

4. 1. 2018

Best in English

30. listopadu 2017 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Best in English. Test se skládal z gramatiky, čtení a poslechu na úrovni B2 – C1 dle společného evropského referenčního rámce.

V České republice jsme se umístili na 12. místě z 337 škol (8152 studentů), jsme první ze středních odborných škol. Ve světě na 53. místě ze 750 škol a 29 zemí (17612 studentů). více

5. 9. 2017

Stipendia

Naše škola vyplatila ve školním roce 2016-17 na prospěchových stipendiích 62.000 Kč a opět dokázala, že podporuje nadané a talentované studenty.

19. 4. 2017

Matematický klokan

V pátek 17. března se studenti naší školy tradičně zúčastnili soutěže Matematický klokan.

Nejlepšími studenty naší školy v kategorii JUNIOR (1. a 2.ročníky)
1. místo Koníř David (2.C)
2. místo Rohla Jakub (1.B)
3. místo Štěpánek Martin (1.B)

Nejlepšími studenty naší školy v kategorii STUDENT (3. a 4.ročníky)
1. místo Procházka David (3.A)
2. místo Ludvík Martin (3.A)
3. místo Jehlička Jiří (3.B)

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

23. 3. 2017

HIV/AIDS a sexuální výchova

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem  zajistila naše škola pro žáky 1. ročníku přednášku a následnou besedu na téma HIV/AIDS a sexuální výchova.

21. 2. 2017

Zahraniční zájezd Paříž - Londýn

Naše škola nabízí svým studentům zahraniční zájezd Paříž - Londýn ve dnech 18.9.-23.9.2017
Více informací o programu získáte u Mgr. Ludmily Bláhové blahova@sssvt.cz
Cena zájezdu je 7300,-Kč/295€/os. + pojištění (cca 200 Kč)

Spot SSŠVT

Virtuální prohlídka

Facebook

V té­to spe­ci­a­li­za­ci se žá­ci na­u­čí sprá­vu ser­ve­rů na plat­for­mách Windows i Linux. Vý­u­ka za­hr­nu­je te­o­re­tic­ké prin­ci­py sí­ťo­vých slu­žeb, ja­ko je DNS, DHCP a smě­ro­vá­ní, se kte­rý­mi se ná­sled­ně žá­ci na­u­čí pra­co­vat i prak­tic­ky. Žák zí­ská te­o­re­tic­ké zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­no­sti pro kon­fi­gu­ra­ci we­bo­vých, po­š­to­vních i FTP ser­ve­rů a fi­re­wallu.

více informací

Správa počítačových sítí

Stu­dij­ní spe­ci­a­li­z­ace Pro­gra­mo­vá­ní a da­ta­bá­zo­vé sy­s­té­my je za­mě­ře­na na osvo­je­ní prak­tic­kých pro­gra­mo­va­cích tech­nik a do­ved­no­stí. Stu­den­ti za­čí­na­jí pro­g­ra­mo­vat od úpl­ných zá­kla­dů a ne­před­po­klá­da­jí se žád­né před­cho­zí zna­los­ti a zku­še­nos­ti s pro­gra­mo­va­cí­mi tech­ni­ka­mi.

více informací

Programování a databázové systémy

Spe­ci­a­li­za­ce Gra­fic­ké sy­s­té­my a tvor­ba we­bo­vých strá­nek pro­ve­de stu­den­ty jak te­o­re­tic­kou čás­tí, tak i prak­tic­ký­mi úko­ly z obla­s­ti bit­ma­po­vé a vek­to­ro­vé gra­fi­ky, ani­ma­cí, stři­hu vi­dea a tvor­by dy­na­mic­kých we­bo­vých strá­nek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Partneři školy