V té­to spe­ci­a­li­za­ci se žá­ci na­u­čí sprá­vu ser­ve­rů na plat­for­mách Windows i Linux. Vý­u­ka za­hr­nu­je te­o­re­tic­ké prin­ci­py sí­ťo­vých slu­žeb, ja­ko je DNS, DHCP a smě­ro­vá­ní, se kte­rý­mi se ná­sled­ně žá­ci na­u­čí pra­co­vat i prak­tic­ky. Žák zí­ská te­o­re­tic­ké zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­no­sti pro kon­fi­gu­ra­ci we­bo­vých, po­š­to­vních i FTP ser­ve­rů a fi­re­wallu.

více informací

Správa počítačových sítí

Stu­dij­ní spe­ci­a­li­z­ace Pro­gra­mo­vá­ní a da­ta­bá­zo­vé sy­s­té­my je za­mě­ře­na na osvo­je­ní prak­tic­kých pro­gra­mo­va­cích tech­nik a do­ved­no­stí. Stu­den­ti za­čí­na­jí pro­g­ra­mo­vat od úpl­ných zá­kla­dů a ne­před­po­klá­da­jí se žád­né před­cho­zí zna­los­ti a zku­še­nos­ti s pro­gra­mo­va­cí­mi tech­ni­ka­mi.

více informací

Programování a databázové systémy

Spe­ci­a­li­za­ce Gra­fic­ké sy­s­té­my a tvor­ba we­bo­vých strá­nek pro­ve­de stu­den­ty jak te­o­re­tic­kou čás­tí, tak i prak­tic­ký­mi úko­ly z obla­s­ti bit­ma­po­vé a vek­to­ro­vé gra­fi­ky, ani­ma­cí, stři­hu vi­dea a tvor­by dy­na­mic­kých we­bo­vých strá­nek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Průběh přjímacího řízení
 • Podpis smlouvy o studiu
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Ubytování mimopražských žáků

  Domov mládeže je určen pro ubytování mimopražských studentů pražských středních a vysokých škol. Zabezpečuje studentům ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, zajišťuje stravování, pomoc při rozvíjení zájmové činnosti a vytváří podmínky pro jejich přípravu na vyučování.

  Domov mládeže Lovosická se nachází v těsné blízkosti stanice metra C – Střížkov, ze které se dostanete do našeho domova asi za 2 minuty (stačí přejít silnici). Vynikající poloha DM potěší i studenty, kteří dávají přednost autobusové dopravě – před budovou DM je několik zastávek autobusů.

  Ubytování

  Objekt je příjemným prostředím s moderním vybavením, výtahem, studentskou klubovnou, zkušebnou, tělocvičnou, posilovnou, knihovnou, ping-pong stolem, vlastní jídelnou a venkovním hřištěm.

  Ubytovaní žáci a studenti mohou v rámci pobytu využívat společenskou místnost s počítačem, televizí a kuchyňkou (lednice, sporák, mikrovlnka, varná konvice, topinkovač) umístěnou v každém patře.

  V současné době je cena ubytování stanovena na 1 550 Kč měsíčně.

  Kompletní informace naleznete na https://www.dmlovosicka.cz/ .

  Kam dál?

  Partneři školy