V té­to spe­ci­a­li­za­ci se žá­ci na­u­čí sprá­vu ser­ve­rů na plat­for­mách Windows i Linux. Vý­u­ka za­hr­nu­je te­o­re­tic­ké prin­ci­py sí­ťo­vých slu­žeb, ja­ko je DNS, DHCP a smě­ro­vá­ní, se kte­rý­mi se ná­sled­ně žá­ci na­u­čí pra­co­vat i prak­tic­ky. Žák zí­ská te­o­re­tic­ké zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­no­sti pro kon­fi­gu­ra­ci we­bo­vých, po­š­to­vních i FTP ser­ve­rů a fi­re­wallu.

více informací

Správa počítačových sítí

Stu­dij­ní spe­ci­a­li­z­ace Pro­gra­mo­vá­ní a da­ta­bá­zo­vé sy­s­té­my je za­mě­ře­na na osvo­je­ní prak­tic­kých pro­gra­mo­va­cích tech­nik a do­ved­no­stí. Stu­den­ti za­čí­na­jí pro­g­ra­mo­vat od úpl­ných zá­kla­dů a ne­před­po­klá­da­jí se žád­né před­cho­zí zna­los­ti a zku­še­nos­ti s pro­gra­mo­va­cí­mi tech­ni­ka­mi.

více informací

Programování a databázové systémy

Spe­ci­a­li­za­ce Gra­fic­ké sy­s­té­my a tvor­ba we­bo­vých strá­nek pro­ve­de stu­den­ty jak te­o­re­tic­kou čás­tí, tak i prak­tic­ký­mi úko­ly z obla­s­ti bit­ma­po­vé a vek­to­ro­vé gra­fi­ky, ani­ma­cí, stři­hu vi­dea a tvor­by dy­na­mic­kých we­bo­vých strá­nek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Průběh přjímacího řízení
 • Podpis smlouvy o studiu
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Specializace

  Správa počítačových sítí

  Správa počítačových sítí

  V rámci této studijní specializace studenti nejprve získají znalosti o standardech sítě, protokolech TCP/IPzvládnou konfiguraci aktivních prvků jak lokální, tak i bezdrátové sítě. Vyzkoušejí si prakticky správu serverových operačních systémů  fungujících na platformě WindowsLinux. Na obou těchto platformách se naučí pracovat např. v oblastech  správy uživatelů, souborového systému, správy síťových služeb DNS, DHCP, FTP, poštovních serverů, tiskových služeb či směrování. Dále získají potřebné znalosti a dovednosti  pro zabezpečení sítě před napadením viry,  práci s certifikáty, konfiguraci firewallu. Na jejich základě budou schopni vytvářet počítačové sítě od návrhu až po plnou realizaci a uvedení do provozu.

  ...více o specializaci Správa počítačových sítí

  Programování a databázové systémy

  Programování a databázové systémy

  Základem této studijní specializace je osvojení si praktických programovacích technik a dovednosti. Studenti se naučí pravidla algoritmizace, seznámí se s vytvářením vývojových diagramů, používáním procedur a funkcí, prací se soubory. Výuka je nejprve orientována na programování v příkazovém řádku i na vizuální programování. V další výukové fázi jsou studenti seznámeni se zásadami objektově orientovaného programování, naučí se používat formuláře a jiné grafické komponenty, vytvářet grafy a obrazce, používat SQL jazyk v databázových aplikacích. Neopominutelnou součástí výuky je také navrhování a tvorba databází a databázových strojů.

  ...více o specializaci Programování a databázové systémy

  Grafické systémy

  Grafické systémy a tvorba webových stránek

  V rámci specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek se studenti naučí vytvářet webové prezentace pomocí nejpoužívanějších technologií. Naučí se pracovat s HTML kódem, CSS styly, PHP a JavaScriptem. Dále se naučí pracovat s bitmapovou a vektorovou  grafikou zastoupenou softwary od společnosti Adobe. Není zde opomenuto ani na střih videa.

  ...více o specializaci Grafické systémy a tvorba webových stránek

  Partneři školy