V té­to spe­ci­a­li­za­ci se žá­ci na­u­čí sprá­vu ser­ve­rů na plat­for­mách Windows i Linux. Vý­u­ka za­hr­nu­je te­o­re­tic­ké prin­ci­py sí­ťo­vých slu­žeb, ja­ko je DNS, DHCP a smě­ro­vá­ní, se kte­rý­mi se ná­sled­ně žá­ci na­u­čí pra­co­vat i prak­tic­ky. Žák zí­ská te­o­re­tic­ké zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­no­sti pro kon­fi­gu­ra­ci we­bo­vých, po­š­to­vních i FTP ser­ve­rů a fi­re­wallu.

více informací

Správa počítačových sítí

Stu­dij­ní spe­ci­a­li­z­ace Pro­gra­mo­vá­ní a da­ta­bá­zo­vé sy­s­té­my je za­mě­ře­na na osvo­je­ní prak­tic­kých pro­gra­mo­va­cích tech­nik a do­ved­no­stí. Stu­den­ti za­čí­na­jí pro­g­ra­mo­vat od úpl­ných zá­kla­dů a ne­před­po­klá­da­jí se žád­né před­cho­zí zna­los­ti a zku­še­nos­ti s pro­gra­mo­va­cí­mi tech­ni­ka­mi.

více informací

Programování a databázové systémy

Spe­ci­a­li­za­ce Gra­fic­ké sy­s­té­my a tvor­ba we­bo­vých strá­nek pro­ve­de stu­den­ty jak te­o­re­tic­kou čás­tí, tak i prak­tic­ký­mi úko­ly z obla­s­ti bit­ma­po­vé a vek­to­ro­vé gra­fi­ky, ani­ma­cí, stři­hu vi­dea a tvor­by dy­na­mic­kých we­bo­vých strá­nek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Průběh přjímacího řízení
 • Podpis smlouvy o studiu
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Přijímací řízení

  1. Všeobecná ustanovení
  V souladu se  zákonem č. 561/2004 Sb. a  vyhláškou č. 422/2023 MŠMT ČR  ve znění  pozdějších  úprav a doplňků vyhlašuje ředitel  Soukromé střední školy výpočetní techniky pro  školní rok 2024/2025 1. kolo přijímacího řízení.

  2. Průběh přijímacího řízení
  Uchazeč o  studium se  hodnotí podle výsledků dosažených na základní škole resp. v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, a na  základě  výsledku  z  jednotně  (centrálně)  zadávané  písemné zkoušky (JPZ - CERMAT) z českého jazyka a literatury a z matematiky. Specifické přijímací zkoušky, talentové zkoušky, nebo přijímací rozhovory vyhlášené ředitelem školy podle §60 zákona č. 561/2004 Sb., se nekonají.

  3. Otevíraný obor vzdělávání a počty přijímaných uchazečů

  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (kód 18-20-M/01) 
   

  Soukromá střední škola výpočetní techniky vyučuje pouze jeden obor - Informační technologie. Uchazeč tedy uvádí na přihlášce ke studiu pouze obor Informační technologie. Výuka tohoto oboru je od 3. ročníku vyučována ve třech specializacích  - 1. grafické systémy a tvorba webu, 2. programování a databázové systémy a 3. správa počítačových sítí. První dva ročníky je obsah výuky pro všechny specializace totožný. Rozřazení do jednotlivých specializací probíhá u uchazečů, kteří byli přijatí ke studiu následně. Přijatý uchazeč o studium vyplní a na pokyn odevzdá v měsíci květnu 2024 dotazník, v němž uvede pořadí jednotlivých specializací podle preference. Žádný přijatý uchazeč nebude zařazen na specializaci, kterou označil nejnižší preferencí (na třetím místě). Při rozřazení do jednotlivých specializací budou upřednostňováni uchazeči s lepším výsledkem přijímacího řízení. V případě naplnění kapacity (třídy) zvolené specializace (např. 3 žáci nad kapacitu třídy…), si ředitel školy vyhrazuje právo určit přijatému uchazeči o studium specializaci podle potřeby školy (při zachování výše uvedených podmínek). Změna specializace v průběhu studia je na základě žádosti žáka a na základě uvolnění kapacity po ukončení 2. ročníku možná.

  Celkový počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení: 96

  4. Termíny

  1. - 20. únor 2024 podání přihlášky na střední školu (nejlépe elektronicky)
  14 dnů před řádným a 7 dnů před náhradním termínem jednotné přijímací zkoušky odeslání pozvánky ředitelem k jednotné přijímací zkoušce
  12. duben 2024 jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky - 1. termín
  15. duben 2024 jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky - 2. termín
  15. květen 2024 ředitel školy zveřejní výsledek přijímacího řízení
     

  5. Kritéria přijímacího řízení
  Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů bude získáno:

  Kalkulačku přijímacího řízení naleznete zde (odkaz)

  Kritéria bodovaného hodnocení (prospěch na ZŠ):
  průměrný prospěch do – počet bodů
  1,0 – 100 bodů 1,6 – 70 bodů 2,1 – 45 bodů 2,6 – 20 bodů
  1,1 – 95 bodů 1,7 – 65 bodů 2,2 – 40 bodů 2,7 – 15 bodů
  1,2 – 90 bodů 1,8 – 60 bodů 2,3 – 35 bodů 2,8 – 10 bodů
  1,3 – 85 bodů 1,9 – 55 bodů 2,4 – 30 bodů 2,9 – 5 bodů
  1,4 – 80 bodů 2,0 – 50 bodů 2,5 – 25 bodů 3,0 – 0 bodů
  1,5 – 75 bodů      
  známka z předmětu matematika – počet bodů
  1 – 20 bodů 2 – 10 bodů 3 – 3 body 4, 5 – minus 20 bodů
  známka z předmětu fyzika – počet bodů
  1 – 20 bodů 2 – 10 bodů 3 – 3 body 4, 5 – minus 20 bodů
  známka z předmětu český jazyk– počet bodů
  1 – 10 bodů 2 – 5 bodů 3 – 2 body 4, 5 – minus 10 bodů

   

  Kritéria bodovaného hodnocení (jednotná přijímací zkouška)

  český jazyk a literatura max. 50 bodů
  matematika max. 50 bodů

  Způsob hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení
  Z kritérií přijímacího řízení bude získán celkový počet bodů dosazením do vztahu:

  CP = ZŠ + (JZ CJL + JZ MAT) x 18

  CP celkový počet bodů
  celkový počet bodů získaný za prospěch na ZŠ
  JZ CJL celkový počet bodů z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury
  JZ MAT celkový počet bodů z jednotné zkoušky z matematiky

  Podle celkového počtu bodů dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Uchazeč splní kritéria přijímacího řízení, pokud dosáhl celkového počtu bodů 1000  a více. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle dosaženého celkového počtu bodů (součtu výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení).

  V případě rovnosti bodů více uchazečů se rozhoduje o pořadí uchazečů (kdy pořadí těchto dílčích kritérií je dle jejich významu, tj. při dosažení první rozdílné hodnoty dochází k stanovení pořadí) dle:

  a)    lepšího výsledku (počet bodů bez násobení) jednotné přijímací zkoušky z matematiky,

  b)    lepšího výsledku (počet bodů bez násobení) jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka,

  c)     lepšího výsledku jednotné přijímací zkoušky - součtu bodů (bez násobení) z matematiky a českého jazyka a literatury,

  d)    nižšího průměru na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia,

  e)    nižšího průměru na vysvědčení v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia,

  f)     nižšího průměru na vysvědčení v 1. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia,

  V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že se ke studiu bude hlásit uchazeč, kterého se opatření týká, bude mu duplicitně započteno hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

  6. Ostatní podmínky pro přijetí

  Ke vzdělávání  lze  přijmout  uchazeče,  kteří  splnili  povinnou  školní  docházku nebo úspěšně  ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

  Podle § 108 odst. 1 školského zákona absolvent školy mimo území ČR, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo o rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci).

  Uchazeči (cizinci), kteří nejsou občany Evropské unie a budou přijati ke studiu, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 školského zákona).

  Uchazečům, kteří jsou občany ČR a z důvodu dočasného pobytu v zahraničí (resp. studia zahraniční školy) nemohou objektivně předložit pololetní vysvědčení z 9. ročníku, bude započítán průměrný prospěch z osmého ročníku.

  Pozn.: Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná písemný test z Českého jazyka a literatury v rámci jednotné zkoušky.

  Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů na základě:

  a) hodnocení podle Centrem škole zpřístupněného lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů

  b) hodnocení výsledku těch součástí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalosti českého jazyka, koná-li se školní přijímací zkouška, a 

  c) dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona.

  Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří pohovorem.

  Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

  Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

  Uchazeč, který nekoná zkoušku z Českého jazyka a literatury se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

  U cizích státních příslušníků, kteří mají nárok na prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury, bude ověřena schopnost komunikovat v českém jazyce. Pohovor se uskuteční před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem školy. Termín pohovoru je uveden v pozvánce, která je součástí dopisu zaslanému zákonnému uchazeči do 30. března 2024. Pokud komise vyhodnotí znalosti uchazeče jako nedostatečné pro studium na střední škole, nebude uchazeč, bez ohledu na výsledky dalších částí přijímacího řízení, přijat ke studiu.

  V případě, že cizím státním příslušníkem doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známku z předmětu český jazyk, nebo jeho ekvivalentů, započte se známka z předmětu anglický jazyk, nebo jeho ekvivalentů.

  V případě, že cizím státním příslušníkem doložené doklady o předchozím vzdělání v zahraničí neobsahují známky dle klasifikační stupnice podle §3 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., zpracuje písemný dokument o převodu známek ze zahraničních vysvědčení, kde ředitel stanoví započtené známky z českého jazyka, matematiky, fyziky, a výsledný průměr za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

  Před nástupem ke studiu musí žák doložit úspěšné ukončení základního vzdělání a splnění povinné školní docházky vysvědčením z 2. pol 9. třídy. Cizí státní příslušníci dle § 20 odst. 4 školského zákona mohou tuto skutečnost doložit buď úředně ověřeným překladem originálu vysvědčení ze zahraničí, které toto dokazuje, nebo v případě úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (např. povinná školní docházka v délce 8 let v jiném státě) dle § 108 školského zákona dokládá osvědčením o uznání rovnocennosti vysvědčení nebo uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikace) v České republice. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán jeden z výše uvedených dokladů, předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. prvním dnem školního roku.

  7. Oznámení výsledku přijímacího řízení
  Výsledek  přijímacího  řízení zveřejní ředitel školy dne 15. května 2024 na webové stránce školy a na vstupních dveřích vchodu do školy.

  8. Přihláška ke studiu

  Přihláška ke studiu  se  podává od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 jedním ze tří způsobů:

  -        elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA,

  -        podáním výpisu vytištěného z online systému,

  -        podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

  Rodič si vybere jeden ze způsobů podání přihlášky, ideálně ten první. Přihlášku není nutné opatřit potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělávání bez talentové zkoušky. Pořadí uvedené v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru středního vzdělání. Pokud uchazeč podává tři přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává další přihlášky. Údaje vyplňuje uchazeč ve shodném pořadí pro všechny školy a obory vzdělání, do kterých podává přihlášku. Přihlášku na SSŠVT podává uchazeč pro jeden obor: 18-20-M/01 Informační technologie.

  Přílohami přihlášky jsou:

  a) kopie vysvědčení z 8. nebo odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia a kopie vysvědčení (výpisu z vysvědčení) z 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia (originály vysvědčení předloží v den, kdy se stane jejím žákem, tj. prvním dnem školního roku);  hodnotí-li škola slovně, převede slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení,

  b) doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení (je-li vydáno),

  c) doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně základního vzdělání (bude předložen v den, kdy se stane jejím žákem, tj. prvním dnem školního roku),

  d) osvědčení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního vysvědčení (je-li potřeba),

  e) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona (postačuje označení v přihlášce) a doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí,

  f) ve školním roce 2023/2024 na základě vydaného Opatření obecné povahy žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (s označením, ke kterému termínu konání jednotné zkoušky se žádost vztahuje – 1., 2., oba), jde-li o cizince podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (uchazeč musí doložit doklad o dočasné ochraně společně s žádostí).

   

  Kam dál?

   

   

  Partneři školy