Vyzkoušejí si prakticky správu serverových operačních systémů fungujících na platformě Windows i Linux. Na obou těchto platformách se naučí pracovat např. v oblastech správy uživatelů, souborového systému, správy síťových služeb DNS, DHCP, FTP, poštovních serverů, tiskových

více informací

Správa počítačových sítí

Studijní specializace Programování a databázové systémy je zaměřena na osvojení praktických programovacích technik a dovedností. Studenti začínají programovat od úplných základů a nepředpokládají se žádné předchozí znalosti a zkušenosti s programovacími technikami.

více informací

Programování a databázové systémy

Specializace Grafické systémy a tvorba webových stránek provede studenty jak teoretickou částí, tak i praktickými úkoly z oblasti bitmapové a vektorové grafiky, animací, střihu videa a tvorby dynamických webových stránek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Přípravné kurzy pro uchazeče
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Přijímací řízení

  1. Všeobecná ustanovení
  V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR ve znění pozdějších úprav a doplňků vyhlašuje ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky pro školní rok 2018/2019 1. kolo přijímacího řízení.

  2. Průběh přijímacího řízení
  Uchazeč o studium se hodnotí podle výsledků dosažených na základní škole resp. v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, a na základě výsledku z jednotně (centrálně) zadávané písemné zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.

  3. Otevíraný obor vzdělávání a počty přijímaných uchazečů

  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (kód 18-20-M/01) 
   

  Uchazeč o studium vyplní dotazník, v němž uvede pořadí jednotlivých specializací (grafické systémy a tvorba webu, programování a databázové systémy, správa počítačových sítí), podle preference. Při rozřazení do jednotlivých specializací budou upřednostňováni uchazeči s lepším výsledkem přijímacího řízení. V případě naplnění kapacity zvolené specializace, si ředitel školy vyhrazuje právo určit přijatému uchazeči o studium specializaci podle potřeby školy.

   Celkový počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení: 90

  4. Termíny

  do 1. března 2018 odevzdání přihlášky na střední školu
  do 29. března 2018 odeslání pozvánky ředitelem k jednotné přijímací zkoušce
  12. duben 2018 jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky - 1. termín
  16. duben 2018 jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky - 2. termín
  27. duben 2018 Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám
  27. duben 2018 ředitel školy zveřejní výsledek přijímacího řízení (do 2 pracovních dnů)

  5. Kritéria přijímacího řízení
  Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů bude získáno:

  Kalkulačku přijímacího řízení naleznete zde (odkaz)

  Kritéria bodovaného hodnocení (prospěch na ZŠ):
  průměrný prospěch do – počet bodů
  1,0 – 100 bodů 1,6 – 70 bodů 2,1 – 45 bodů 2,6 – 20 bodů
  1,1 – 95 bodů 1,7 – 65 bodů 2,2 – 40 bodů 2,7 – 15 bodů
  1,2 – 90 bodů 1,8 – 60 bodů 2,3 – 35 bodů 2,8 – 10 bodů
  1,3 – 85 bodů 1,9 – 55 bodů 2,4 – 30 bodů 2,9 – 5 bodů
  1,4 – 80 bodů 2,0 – 50 bodů 2,5 – 25 bodů 3,0 – 0 bodů
  1,5 – 75 bodů      
  známka z předmětu matematika – počet bodů
  1 – 20 bodů 2 – 10 bodů 3 – 3 body 4, 5 – minus 20 bodů
  známka z předmětu fyzika – počet bodů
  1 – 20 bodů 2 – 10 bodů 3 – 3 body 4, 5 – minus 20 bodů
  známka z předmětu český jazyk– počet bodů
  1 – 10 bodů 2 – 5 bodů 3 – 2 body 4, 5 – minus 10 bodů

  snížená známka z chování

  Od celkového počtu bodů se odečte 5 bodů za pololetí, v němž byla známka z chování snížena.

  Kritéria bodovaného hodnocení (jednotná přijímací zkouška)

  český jazyk a literatura max. 50 bodů
  matematika max. 50 bodů

  Způsob hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení
  Z kritérií přijímacího řízení bude získán celkový počet bodů dosazením do vztahu:

  CP = ZŠ + (JZ CJL + JZ MAT) x 6,75

  CP celkový počet bodů
  celkový počet bodů získaný za prospěch na ZŠ
  JZ CJL celkový počet bodů z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury
  JZ MAT celkový počet bodů z jednotné zkoušky z matematiky

  Podle celkového počtu bodů dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle dosaženého celkového počtu bodů (součtu výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení). Při rovnosti bodů bude upřednostňován uchazeč s větším počtem bodů, který dosáhl při jednotné zkoušce. V případě, že toto kritérium nerozhodne, bude upřednostňován uchazeč s větším počtem bodů z jednotné zkoušky z matematiky.

  Pozn.: Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo jeho zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. U cizích státních příslušníků, kteří mají nárok na prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury, bude ověřena schopnost komunikovat v českém jazyce. Pohovor se uskuteční před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem školy a uskuteční se v den, kdy uchazeč konal jednotnou přijímací zkoušku (z matematiky) od 14 hod. Pokud komise vyhodnotí znalosti uchazeče jako nedostatečné pro studium na střední škole, nebude uchazeč, bez ohledu na výsledky dalších částí přijímacího řízení, přijat ke studiu.

  6. Oznámení výsledku přijímacího řízení
  Výsledek přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 2 pracovních dnů ode dne 28. dubna 2017 v odpoledních hodinách na webové stránce školy a na vstupních dveřích vchodu do školy.

  7. Přihláška ke studiu
  Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  a musí být potvrzena základní školou. Přihlášku není nutné opatřit potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Údaje vyplňuje uchazeč ve shodném pořadí pro obě školy a obory vzdělání, do kterých podává přihlášku. Pořadí škol uvedených na přihlášce ke studiu je rozhodné pro termín konání jednotné přijímací zkoušky. V prvním termínu koná uchazeč  jednotnou zkoušku ve škole, kterou v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná přijímací zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí. Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení k přihlášce ke střednímu vzdělávání, které mu vydá školské poradenské zařízení. Pokud úpravy podmínek přijímacího řízení vyplývají již z vydaného doporučení školského poradenského zařízení, není třeba žádat o vydání nového doporučení k jednorázovému využití pro přijímací řízení; k přihlášce postačí doložit doporučení (nebo platných předchozích posudků), které žák základní školy obdržel v průběhu základního vzdělávání v době docházky na 2. stupni základní školy.

  Pozn.: Přihlášku na naší školu podává uchazeč pro jeden obor. Z toho vyplývá, že JPZ může konat v 1. kole přijímacího řízení na naší škole pouze jednou. 

  Přihlášku si můžete stáhnout zde. (odkaz)

   

  Kam dál?

   

   

  Partneři školy