V té­to spe­ci­a­li­za­ci se žá­ci na­u­čí sprá­vu ser­ve­rů na plat­for­mách Windows i Linux. Vý­u­ka za­hr­nu­je te­o­re­tic­ké prin­ci­py sí­ťo­vých slu­žeb, ja­ko je DNS, DHCP a smě­ro­vá­ní, se kte­rý­mi se ná­sled­ně žá­ci na­u­čí pra­co­vat i prak­tic­ky. Žák zí­ská te­o­re­tic­ké zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­no­sti pro kon­fi­gu­ra­ci we­bo­vých, po­š­to­vních i FTP ser­ve­rů a fi­re­wallu.

více informací

Správa počítačových sítí

Stu­dij­ní spe­ci­a­li­z­ace Pro­gra­mo­vá­ní a da­ta­bá­zo­vé sy­s­té­my je za­mě­ře­na na osvo­je­ní prak­tic­kých pro­gra­mo­va­cích tech­nik a do­ved­no­stí. Stu­den­ti za­čí­na­jí pro­g­ra­mo­vat od úpl­ných zá­kla­dů a ne­před­po­klá­da­jí se žád­né před­cho­zí zna­los­ti a zku­še­nos­ti s pro­gra­mo­va­cí­mi tech­ni­ka­mi.

více informací

Programování a databázové systémy

Spe­ci­a­li­za­ce Gra­fic­ké sy­s­té­my a tvor­ba we­bo­vých strá­nek pro­ve­de stu­den­ty jak te­o­re­tic­kou čás­tí, tak i prak­tic­ký­mi úko­ly z obla­s­ti bit­ma­po­vé a vek­to­ro­vé gra­fi­ky, ani­ma­cí, stři­hu vi­dea a tvor­by dy­na­mic­kých we­bo­vých strá­nek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Průběh přjímacího řízení
 • Výsledky přijím. řízení
 • Přípravné kurzy pro uchazeče
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Přijímací řízení

  1. Všeobecná ustanovení
  V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR ve znění pozdějších úprav a doplňků vyhlašuje ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky pro školní rok 2023/2024 1. kolo přijímacího řízení.

  2. Průběh přijímacího řízení
  Uchazeč o studium se hodnotí podle výsledků dosažených na základní škole resp. v 1. pololetí  8. a 9. ročníku ZŠ, a na základě výsledku z jednotné (centrálně) zadávané přijímací zkoušky (JPZ - CERMAT) z českého jazyka a literatury a z matematiky.

  3. Otevíraný obor vzdělávání a počty přijímaných uchazečů

  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (kód 18-20-M/01) 
   

  Uchazeč o studium vyplní dotazník, v němž uvede pořadí jednotlivých specializací (grafické systémy a tvorba webu, programování a databázové systémy, správa počítačových sítí), podle preference. Tento dotazník odevzdá spolu se zápisovým lístkem. Při rozřazení do jednotlivých specializací budou upřednostňováni uchazeči s lepším výsledkem přijímacího řízení. V případě naplnění kapacity zvolené specializace, si ředitel školy vyhrazuje právo určit přijatému uchazeči o studium specializaci podle potřeby školy.

   Celkový počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení: 90

  4. Termíny

  do 1. března 2023 odevzdání přihlášky na střední školu
  do 31. března 2023 odeslání pozvánky ředitelem k jednotné přijímací zkoušce
  13. duben 2023 jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky - 1. termín
  14. duben 2023 jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky - 2. termín
  28. dubna 2023 Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám
  do 2. května 2023 ředitel školy zveřejní výsledek přijímacího řízení

  5. Kritéria přijímacího řízení
  Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů bude získáno:

  Kalkulačku přijímacího řízení naleznete zde (odkaz)

  Kritéria bodovaného hodnocení (prospěch na ZŠ):
  průměrný prospěch do – počet bodů
  1,0 – 100 bodů 1,6 – 70 bodů 2,1 – 45 bodů 2,6 – 20 bodů
  1,1 – 95 bodů 1,7 – 65 bodů 2,2 – 40 bodů 2,7 – 15 bodů
  1,2 – 90 bodů 1,8 – 60 bodů 2,3 – 35 bodů 2,8 – 10 bodů
  1,3 – 85 bodů 1,9 – 55 bodů 2,4 – 30 bodů 2,9 – 5 bodů
  1,4 – 80 bodů 2,0 – 50 bodů 2,5 – 25 bodů 3,0 – 0 bodů
  1,5 – 75 bodů      
  známka z předmětu matematika – počet bodů
  1 – 20 bodů 2 – 10 bodů 3 – 3 body 4, 5 – minus 20 bodů
  známka z předmětu fyzika – počet bodů
  1 – 20 bodů 2 – 10 bodů 3 – 3 body 4, 5 – minus 20 bodů
  známka z předmětu český jazyk– počet bodů
  1 – 10 bodů 2 – 5 bodů 3 – 2 body 4, 5 – minus 10 bodů

  snížená známka z chování

  Od celkového počtu bodů se odečte 5 bodů za pololetí, v němž byla známka z chování snížena.

  Kritéria bodovaného hodnocení (jednotná přijímací zkouška)

  český jazyk a literatura max. 50 bodů
  matematika max. 50 bodů

  Způsob hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení
  Z kritérií přijímacího řízení bude získán celkový počet bodů dosazením do vztahu:

  CP = ZŠ + (JZ CJL + JZ MAT) x 18

  CP celkový počet bodů
  celkový počet bodů získaný za prospěch na ZŠ
  JZ CJL celkový počet bodů z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury
  JZ MAT celkový počet bodů z jednotné zkoušky z matematiky

  Podle celkového počtu bodů dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Uchazeč splní kritéria přijímacího řízení, pokud dosáhl celkového počtu bodů 1000 a více. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle dosaženého celkového počtu bodů (součtu výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení). Při rovnosti bodů bude upřednostňován uchazeč s větším počtem bodů, který dosáhl při jednotné zkoušce. V případě, že toto kritérium nerozhodne, bude upřednostňován uchazeč s větším počtem bodů z jednotné zkoušky z matematiky.

  V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že se ke studiu bude hlásit uchazeč, kterého se opatření týká, bude mu duplicitně započteno hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

  6. Ostatní podmínky pro přijetí

  Ke vzdělávání lze přijmout přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

  Podle § 108 odst. 1 školského zákona absolvent školy mimo území ČR, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo o rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikaci).

  Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie a budou přijati ke studiu, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

  Uchazečům, kteří jsou občany ČR a z důvodu dočasného pobytu v zahraničí (resp.studia zahraniční školy) nemohou objektivně předložit pololetní vysvědčení z 9. ročníku, bude započítán průměrný prospěch z osmého ročníku.

  Pozn.: Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná písemný test z Českého jazyka a literatury v rámci jednotné zkoušky a ty součásti školní přijímací zkoušky.

  Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů na základě

  a) hodnocení podle Centrem škole zpřístupněného lepšíhp výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů

  b) hodnocení výsledku těch součástí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalosti českého jazyka, koná-li se školní přijímací zkouška, 

  c) dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona.

  Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

  Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

  Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

  Uchazeč, který nekoná zkoušku z Českého jazyka a literatury se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

  U cizích státních příslušníků, kteří mají nárok na prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury, bude ověřena schopnost komunikovat v českém jazyce pohovorem. Pohovor se uskuteční před tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem školy. Termín pohovoru je uveden  v pozvánce, která je součástí dopisu zaslanému zákonnému uchazeči do 30. března 2023. Pokud komise vyhodnotí znalosti uchazeče jako nedostatečné pro studium na střední škole, nebude uchazeč, bez ohledu na výsledky dalších částí přijímacího řízení, přijat ke studiu.

  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

  7. Oznámení výsledku přijímacího řízení
  Výsledek přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 2 pracovních dnů ode dne 28. dubna 2023 na webové stránce školy a u vchodových dveří do školy.

  8. Přihláška ke studiu
  Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  a musí být potvrzena základní školou. Přihlášku není nutné opatřit potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Údaje vyplňuje uchazeč ve shodném pořadí pro obě školy a obory vzdělání, do kterých podává přihlášku. Pořadí škol uvedených na přihlášce ke studiu je rozhodné pro termín konání jednotné přijímací zkoušky. V prvním termínu koná uchazeč  jednotnou zkoušku ve škole, kterou v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná přijímací zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí. Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení k přihlášce ke střednímu vzdělávání, které mu vydá školské poradenské zařízení.

  Přihláška je podána včas, pokud je podána poslední pracovní den lhůty, a pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je jím následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty podána přihláška na SŠ nebo je-li v tento den podána prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě.

  Pozn.: Přihlášku na naší školu podává uchazeč pro jeden obor. Z toho vyplývá, že JPZ může konat v 1. kole přijímacího řízení na naší škole pouze jednou. 

  Přihlášku si můžete stáhnout zde. (odkaz)

   

  Kam dál?

   

   

  Partneři školy