V té­to spe­ci­a­li­za­ci se žá­ci na­u­čí sprá­vu ser­ve­rů na plat­for­mách Windows i Linux. Vý­u­ka za­hr­nu­je te­o­re­tic­ké prin­ci­py sí­ťo­vých slu­žeb, ja­ko je DNS, DHCP a smě­ro­vá­ní, se kte­rý­mi se ná­sled­ně žá­ci na­u­čí pra­co­vat i prak­tic­ky. Žák zí­ská te­o­re­tic­ké zna­los­ti i prak­tic­ké do­ved­no­sti pro kon­fi­gu­ra­ci we­bo­vých, po­š­to­vních i FTP ser­ve­rů a fi­re­wallu.

více informací

Správa počítačových sítí

Stu­dij­ní spe­ci­a­li­z­ace Pro­gra­mo­vá­ní a da­ta­bá­zo­vé sy­s­té­my je za­mě­ře­na na osvo­je­ní prak­tic­kých pro­gra­mo­va­cích tech­nik a do­ved­no­stí. Stu­den­ti za­čí­na­jí pro­g­ra­mo­vat od úpl­ných zá­kla­dů a ne­před­po­klá­da­jí se žád­né před­cho­zí zna­los­ti a zku­še­nos­ti s pro­gra­mo­va­cí­mi tech­ni­ka­mi.

více informací

Programování a databázové systémy

Spe­ci­a­li­za­ce Gra­fic­ké sy­s­té­my a tvor­ba we­bo­vých strá­nek pro­ve­de stu­den­ty jak te­o­re­tic­kou čás­tí, tak i prak­tic­ký­mi úko­ly z obla­s­ti bit­ma­po­vé a vek­to­ro­vé gra­fi­ky, ani­ma­cí, stři­hu vi­dea a tvor­by dy­na­mic­kých we­bo­vých strá­nek.

více informací

Grafické systémy a tvorba webových stránek

Pro uchazeče

 • Proč studovat u nás
 • Naše video
 • Virtuální prohlídka
 • Dny otevřených dveří
 • Studijní obor
 • Specializace
 • Správa počítačových sítí
 • Programování a databázové systémy
 • Grafické systémy a tvorba webových stránek
 • Nepovinné předměty
 • Přijímací řízení
 • Průběh přjímacího řízení
 • Výsledky přijím. řízení
 • Přípravné kurzy pro uchazeče
 • Kalkulačka
 • Školné
 • Ubytování studentů
 • Dny otevřených dveří

  Přijď se k nám podívat na netradiční den otevřených dveří!

  Končíš základní školu? Zajímají tě počítače a výpočetní technika?

  Pak jsme tu pro tebe my! Ta nejmoderněji vybavená škola, s dlouholetou tradicí, kvalitními učiteli a špičkovým technickým vybavením. Soukromá střední škola výpočetní techniky, která ti oproti ostatním nabízí prostě něco navíc…
  Jestli se chceš přesvědčit, že tě nevodíme za nos, ale že ti opravdu nabízíme kvalitu, navštiv naše dny otevřených dveří!
  A neboj, nebudeš poslouchat žádnou dlouhou přednášku. To už necháš na rodičích, kteří si mohou vyslechnout komplexní informace ve formě úvodní prezentace vedené ředitelem školy, M. Vodičkou.
  Můžeš si prohlédnout celou školu od učeben nabitých výpočetní technikou až po školní posilovnu.
  V průběhu prohlídky se můžeš zeptat na vše, co tě ohledně studia na naší škole napadne. A to nejen učitelů, ale i našich studentů, kteří ti ukážou, na co vše se můžeš těšit, až se staneš naším studentem.
  Přijď se k nám podívat a určitě nebudeš litovat!!!
  Zahájení proběhne v jídelně školy, vždy v 17:30.

  V případě zájmu o individuální prohlídku školy nás kontaktuj na sssvt@sssvt.cz.

  Přijď se k nám podívat na Den otevřených dveří a obdržíš poukaz na slevu ze školného ve výši 1 000 Kč.*

   V případě, že nebude možná osobní návštěva našich dnů otevřených dveří z důvodu COVID 19,   připravujeme online variantu. Budeme Vás informovat.

   Data konání:

   
  • 2. listopadu 2020 (pondělí) od 17:30
  • 19. listopadu 2020 (čtvrtek) od 17:30
  • 5. prosince 2020 (sobota) od 15:00
  • 14. ledna 2021 (čtvrtek) od 17:30
  • 2. února 2021 (úterý) od 17:30

  V případě, že jsi se nemohl zúčastnit našeho Dne otevřených dveří a máš zájem poukaz získat, kontaktuj sekretariát školy a dozvíš se více informací.

  Kontakt:
  Tel: 286 006 559
  Email: sssvt@sssvt.cz

  *Pravidla pro využití poukazu:

  • Poukaz je možné uplatnit pouze pro první rok studia na Soukromé střední škole výpočetní techniky.
  • Poukaz je nepřenosný a je vystavený na jméno.
  • Je možné uplatnit pouze jeden slevový poukaz.
  • Tento poukaz lze sčítat s poukazem získaným v soutěži IT-SLOT.
  • Poukaz lze uplatnit pouze jednou.
  • Platnost poukazu je 2 roky od data vystavení uvedeného na přední straně.

   

   

   

  Partneři školy